ระบบการจัดการความรู้ by ICT Chetsamian Hospital

ตารางข้อมูลผลงาน

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่เพิ่มผลงาน แหล่งเก็บ ผู้จัดทำ หมวดหมู่  
000001 AI คืออะไร 05/11/2015 ห้องคลอด อุษา แววสวัสดิ์ เรื่องเล่า ไฟล์เอกสาร
000002 การสร้างบรรยากาศการทำงาน 05/11/2015 ห้องคลอด อุษา แววสวัสดิ์ เรื่องเล่า ไฟล์เอกสาร
000003 ผังก้างปลา กับ แผนภูมิความคิด 05/11/2015 ห้องคลอด อุษา แววสวัสดิ์ เรื่องเล่า ไฟล์เอกสาร
000004 โรคหลอดเลือดสมอง 05/11/2015 ห้องคลอด อุษา แววสวัสดิ์ เรื่องเล่า ไฟล์เอกสาร
000005 นวัตกรรม 7' Safety belt 05/08/2016 ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วรางฤทธิ์ ปานณรงค์ นวัตกรรม ไฟล์เอกสาร
000006 การพัฒนาระบบบันทึกและนัดในสมุดบันทึกสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 05/08/2016 แผนกผู้ป่วยนอก อุษา แววสวัสดิ์, ศักดนัย สร้อยพุดตาน, ร.ท.หญิง กฤษณา พจนวรพงษ์ CQI ไฟล์เอกสาร
000007 การลดปริมาณการจ่ายยาบรรเทาอาการปวดพาราเซตามอลให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการถอนฟัน 05/08/2016 ฝ่ายทันตสาธารณสุข ทญ.ชุติมา พุ่มน้อย, ทญ.ชลิตา ธนะสมานโชค, ทญ.ธันยภรณ์ ลี้สมประสงค์, ศุภางภรณ์ เหม่งเวหา, เรวดี ตันเจร CQI ไฟล์เอกสาร
000008 นวัตกรรมที่วางถาดพิมพ์ปาก 05/08/2016 ฝ่ายทันตสาธารณสุข สุพัตรา คงมั่น, ภัทรานิษฐ์ นะรา, วิลาสินี พวงรอด นวัตกรรม ไฟล์เอกสาร
000009 ผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 05/08/2016 ห้องคลอด อุษา แววสวัสดิ์ CQI ไฟล์เอกสาร
000010 ล้างมือ 31/08/2016 ฝ่ายการพยาบาล จิดาภา สุทธิพงศ์ เรื่องเล่า ไฟล์เอกสาร
Total 10 entries