•  ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมากและ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 •  แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 •  แนวทางการประกวดเรื่องเล่าประจาปี พ.ศ.2562
 •  นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
 •  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
 •  ขอเชิญบุคลากรร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 10 กันยายน 2561
 •  คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 •  แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
 •  เสนอแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 •  สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 2561
 •  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์
 •  ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพ
 •  การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ๔๕๒๒
 •  -รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-
 •  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 •  รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน วัสดุ
 •  รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 •  การกำหนดมาตรการ กลไกและวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งในการจัดซื้อ
 •  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประมาณ พ.ศ. 2561
 •  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 •  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 •  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 •  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
 •  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 •  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 •  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
 •  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
 •  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 •  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
 •