•  ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมากและ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  •  แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  •  แนวทางการประกวดเรื่องเล่าประจาปี พ.ศ.2562
  •  นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
  •  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
  •  ขอเชิญบุคลากรร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 10 กันยายน 2561
  •  คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
  •  แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
  •  เสนอแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  •  สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 2561
  •