วันที่ 1 ธันวาคม 2566
อันดับโรคผู้ป่วยนอก  
อันดับโรคผู้ป่วยใน  
อันดับโรคการส่งต่อผู้ป่วยนอก  
อันดับโรคการส่งต่อผู้ป่วยใน  
อันดับโรคทันตกรรม    

โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 132/2 หมู่ 2 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 032-305096 โทรสาร 032-397112