ข้อมูลการให้บริการรายวันของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563
จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก
132 คน
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด
21 คน
จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
13 คน
จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ (วันนี้)
1 คน
จำนวนผู้ป่วยนอกที่ห้องตรวจ
35 คน
จำนวนผู้ป่วยคลอด
0 คน
จำนวนผู้ป่วยที่เจาะเลือด
52 คน
จำนวนผู้ป่วยชำระเงิน
9 คน
จำนวนผู้ป่วยที่รับยา
12 คน
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อรักษา
1 คน