วิสัยทัศน์ :: รพช. แห่งความสุข ที่มีคุณภาพบริการเป็นเลิศ ประชาชนสุขภาพดี ::
 
 
Menu
หน้าหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กรคุณภาพ
สถิติโรงพยาบาล
งานคุณภาพโรงพยาบาล
บทความสุขภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
เอกสารและแบบฟอร์ม
ข้อมูลยา
ข้อมูลสารเคมีอันตราย
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
รับฟังความคิดเห็น
webboard
ติดต่อ + แผนที่
 
ระบบงานโรงพยาบาล

 

ระบบงานเครือข่าย

ระบบงานอื่นๆ
งานคุ้มครองผู้บริโภค
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
OP/ PP individual records
e-claim
ข้อมูล GIS สถานพยาบาล
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
ตลาดเจ็ดเสมียน

 

 


ประกาศโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

เรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สสจ.ราชบุรี 032-326268-71 , 032-337025 Fax 032-325225 , 032-310044
สสอ.โพธาราม 032-232557  
รพ.ราชบุรี 032-327999 , 032-321825  
รพ.โพธาราม 032-355300 , 032-233594  
รพ.บางแพ 032-381148-9 , 032-349923  
รพ.บ้านโป่ง 032-222841-6 , 032-211766  
รพ.ดำเนินสะดวก 032-246000-15  
รพ.เจ็ดเสมียน 032-397290 Fax 032-397112
รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง 032-362662 Fax 032-362665
รพ.ปากท่อ 032-358258-9 Fax 032-281585
รพ.วัดเพลง 032-399290  
รพ.สวนผึ้ง 032-364496-8 Fax 032-364503
รพ.ค่ายภาณุรังษี 032-328163 , 032-328320 Fax 032-328163
ศูนย์อนามัยที่ 5 032-327-824 ถึง 28 Fax 032-323311
 

โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 132/2 หมู่ 2 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 032-397290,032-397294 โทรสาร 032-397112
Chetsamian Hospital
Copyright © 2022 Chetsamian Hospital All rights reserved