Menu
หน้าหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กรคุณภาพ
สถิติโรงพยาบาล
งานคุณภาพโรงพยาบาล
บทความสุขภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
เอกสารและแบบฟอร์ม
ข้อมูลยา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
webboard
ติดต่อ + แผนที่
 
ระบบงานโรงพยาบาล
 

 

ระบบงานเครือข่าย
ระบบงานอื่นๆ
งานคุ้มครองผู้บริโภค
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
รับ - ส่งรายงาน 18 แฟ้ม
รายงานคุณภาพ 18 แฟ้ม
OP/ PP individual records
e-claim 2008
ระบบหนังสือเวียนโดย > กลุ่มบริหารทั่วไป
ระบบข้อมูลแพทย์แผนไทย
ข้อมูล GIS สถานพยาบาล
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
ตลาดเจ็ดเสมียน
เครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ตำบลเจ็ดเสมียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประวัติโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

                      โรงพยาบาลเจ็ดเสมียนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ที่ตำบล   เจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  อยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 90 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 22 ไร่
พ.ศ. 2510  ได้เริ่มเปิดดำเนินการเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2คน
พ.ศ. 2515  ได้เริ่มมีแพทย์ พยาบาลมาประจำสถานีอนามัย
พ.ศ. 2517  ได้ยกฐานะจากสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย
พ.ศ. 2521  ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
พ.ศ. 2525  ประชาชนได้บริจาคที่ดินให้แก่โรงพยาบาลเจ็ดเสมียนจำนวน 10 ไร่ เพื่อก่อสร้าง และปรับปรุงให้กว้างขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ ผสส.,อสม. ของตำบลเจ็ดเสมียนได้ร่วมกันจัดงาน เพื่อหาเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาล เนื่องจากมีผู้มารับบริการมากขึ้น แต่อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นคณะกรรมการจึงร่วมกันจัดงาน หาเงินสมทบจากผู้มีจิตศรัทธาจากอำเภอโพธาราม และอำเภอใกล้เคียง จนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี เช่นมีผู้บริจาคที่ดินให้โรงพยาบาลมากขึ้น จำนวน 15 ไร่ 2งาน 61 ตารางวา และประชาชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เป็นเงิน 7 แสนบาท เพื่อซื้อเครื่องเอกซเรย์ สร้างห้องพักคนไข้พิเศษ อุปกรณ์การแพทย์ เตียงพักคนไข้ ตลอดจนเครื่องปั่นไฟฟ้าฉุกเฉิน และศาลาเรือนไทย สำหรับเป็นศาลาเอนกประสงค์ในโรงพยาบาล ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารับบริการมากขึ้น
พ.ศ. 2530 คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน ได้ระดมทุนทรัพย์และหาเงินบริจาค ก่อสร้างตึกซีกซ้ายมือของอาคาร เป็นตึก 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นห้องให้บริการส่งเสริมสุขภาพ สุขาภิบาลและป้องกันโรค และห้องเวรพยาบาล
พ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลผลงานด้านอนามัยแม่และเด็กดีเด่น
พ.ศ. 2536 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกอบเขตปลอดบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาลชุมชน
พ.ศ. 2537 ได้งบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ชั้นเดียว จึงย้ายแผนกผู้ป่วยนอกทั้งหมด และฝ่ายบริหารงานทั่วไป มาที่อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่
พ.ศ. 2539 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง และได้รับการรับรองให้เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก
พ.ศ. 2539-2540 ได้สร้างอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พร้อมอาคารผู้ป่วยใน ขนาด30เตียง และย้ายการบริการทั้งหมดออกจากอาคารหลังเก่า พร้อมทั้งขอทำลายอาคารหลังเก่า เนื่องจากชำรุดทรุดโทรม และเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทั้งหมดของโรงพยาบาล จำนวน 22 ไร่ 63 ตารางวา
พ.ศ. 2541 เริ่มใช้กิจกรรม 5ส. ในการพัฒนาระบบงาน และเริ่มนำระบบ ISO9002 มาใช้ในโรงพยาบาล และได้รับการรับรองจากบริษัท BVQI เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ต่อจากนั้นเริ่มพัฒนาระบบ ISO14001 จนกระทั่งได้รับการรับรองในเดือนธันวาคม 2542
พ.ศ. 2543 เริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ทำให้ภูมิทัศน์เริ่มร่มรื่นขึ้น

 

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ปีพุทธศักราช
1. นายแพทย์ไกรฤกษ์ ดียวัฒนกิจ 2514-2515
2. แพทย์หญิงบุญรอด กระจ่าง 2515-2516 และ 2518-2519
3. นายแพทย์อำนวย ฟ้าพานิชย์ 2516-2517
4. นายแพทย์บุญสืบ ลีนิวา 2517-2518
5. นายแพทย์สุนันท์ ศุกลรัตยเมธี 2519-2520
6. นายแพทย์วรพจน์ สุระวีรธรรม 2520-2521
7. นายแพทย์วุฒิ ดุลยชัย 2522-2522
8. นายแพทย์ปรีชา พงษ์เลิศนภากร 2522-2524
9. นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ 2524-2533
10. แพทย์หญิงศิริพรรณ บุญโต 2533-2534
11. นายแพย์วิชัย ฉกาจนโรดม 2534-2543
12. นายแพทย์อนุสรณ์ ศิริโชติ 2544-2550
13. แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ 2550-ปัจจุบัน

 

 

 

 
 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 132/2 หมู่ 2 ตำบาลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 032-397294 โทรสาร 032-397112
Copyright © 2014 Chetsamian Hospital All rights reserved