ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์

  • เข้าสู่ระบบ

@Copyright 2015 by ICT Chetsamian Hospital

Application Log
Timestamp Level Category Message
17:11:59.155044 trace system.CModule
Loading "log" application component
in /var/www/html/asset_care/index.php (13)
17:11:59.157408 trace system.CModule
Loading "request" application component
in /var/www/html/asset_care/index.php (13)
17:11:59.160309 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
in /var/www/html/asset_care/index.php (13)
17:11:59.172066 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
in /var/www/html/asset_care/protected/views/layouts/column1.php (2)
in /var/www/html/asset_care/protected/controllers/AuthenController.php (8)
in /var/www/html/asset_care/index.php (13)
17:11:59.173964 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
in /var/www/html/asset_care/protected/views/layouts/main.php (22)
in /var/www/html/asset_care/protected/views/layouts/column1.php (6)
in /var/www/html/asset_care/protected/controllers/AuthenController.php (8)
17:11:59.175993 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
in /var/www/html/asset_care/protected/controllers/AuthenController.php (8)
in /var/www/html/asset_care/index.php (13)