ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์

  • เข้าสู่ระบบ

@Copyright 2015 by ICT Chetsamian Hospital

Application Log
Timestamp Level Category Message
08:53:59.692123 trace system.CModule
Loading "log" application component
in /var/www/html/asset_care/index.php (13)
08:53:59.694273 trace system.CModule
Loading "request" application component
in /var/www/html/asset_care/index.php (13)
08:53:59.697025 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
in /var/www/html/asset_care/index.php (13)
08:53:59.708929 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
in /var/www/html/asset_care/protected/views/layouts/column1.php (2)
in /var/www/html/asset_care/protected/controllers/AuthenController.php (8)
in /var/www/html/asset_care/index.php (13)
08:53:59.710828 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
in /var/www/html/asset_care/protected/views/layouts/main.php (22)
in /var/www/html/asset_care/protected/views/layouts/column1.php (6)
in /var/www/html/asset_care/protected/controllers/AuthenController.php (8)
08:53:59.712873 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
in /var/www/html/asset_care/protected/controllers/AuthenController.php (8)
in /var/www/html/asset_care/index.php (13)